REGULAMIN ZBIÓREK INTERNETOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ FUNDACJĘ W GÓRY SERCA

 

1. Postanowienia wstępne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu zbiórkowego prowadzonego przez Fundację W Góry Serca z siedzibą we Wrocławiu dostępnego pod adresem Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS 0000830514, NIP: 8982256508, REGON: 385656630..

 

2. Definicja

 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 2. Serwis – strona internetowa www prowadzona pod adresem https://fundacjawgoryserca.pl umożliwiająca gromadzenie darowizn na realizację wyznaczonych przez Zarząd Fundacji celów zgodnych z jej statutem,
 3. Organizator – Fundacja W Góry Serca we Wrocławiu, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowe pod numerem 0000830514, administrująca Serwis,
 4. Użytkownik – to osoba, która dobrowolnie przeznacza darowiznę za pośrednictwem Serwisu,
 5. Darowizna – środki pieniężnie dobrowolnie przekazane przez Użytkownika na wyznaczone konto Organizatora,
 6. Zbiórka – gromadzenie środków finansowych na określony cel statutowy Organizatora,
 7. Pośrednik Płatności Internetowych – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony pod nazwą Przelewy24 (www.przelewy24.pl) zarządzany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza świadczący usługi zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Przelewy24.pl;

 

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

 1. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, korzystające z serwisu po zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Podjęcie jakichkolwiek czynności w obrębie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

 

 4. Darowizny

 

 1. Do przekazania darowizny nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
 2. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Organizatora w celu wsparcia jej działalności statutowej przy wsparciu Pośrednika Płatności Internetowych.
 3. Wpłaty dokonywane przez Użytkownika w ramach Serwisu są wyrażone w polskich złotówkach (PLN).
 4. Użytkownik może przekazać darowiznę na cele statutowe Organizatora wg następujących metod:
 • za pośrednictwem płatności internetowych,
 • przelewem bankowym,
 1. Minimalna darowizna przekazana przelewem internetowym to kwota 1 zł.
 2. Za realizację oraz rozliczenie zbiórki, odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.
 3. Przekazana darowizna nie może zostać odwołana.
 4. Od przekazanej darowizny Pośrednik Płatności Internetowych pobiera prowizję zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej w/w Pośrednika.
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dokonywania płatności w serwisie Przelewy24.pl dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin .

 

5. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 

W celu prawidłowego korzystania z usług dostępnych w Serwisie potrzebne jest:

 • połączenie z siecią internetową,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetowej,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie na ekranie sieci Internetowej za pośrednictwem usługi www, a ponadto akceptację plików typu cookies.

 

6. Reklamacje

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Organizatora,
 2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora fundacja@fundacjawgoryserca.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji w formie elektronicznej i pisemnej.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczenia przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez Serwis pośrednictwa finansowego na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez Serwis pośrednictwa finansowego.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane Użytkowników przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018.
 2. Dane Użytkowników są przetwarzane w ramach korzystania z Serwisu określonego w niniejszym regulaminie.
 3. Korzystanie z serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja W Góry Serca,
 • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
 • odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Użytkownik posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Przekazanie przez Użytkowania darowizny za pośrednictwem płatności internetowej, wiąże się z przekazaniem jego danych osobowych Pośrednikowi płatności internetowej.W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przekazanie danych Pośrednikowi płatności internetowej.

 

8. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany wiążą Użytkowników od momentu umieszczenia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszego Regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora sądu powszechnego.
 5. Regulamin w powyższym brzemieniu obowiązuje od dnia umieszczenia go w Serwisie tj. z dniem 09.06.2020.